فرم تجدید نظر مرحله دوم

تعداد بازدید:۳۵
مرحله تجدید نظر دوم گزینش
چنانچه با درخواست داوطلب در مرحله اول تجدید نظر موافقت نشد و قصد اعتراض داشته باشد تا 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای  می تواند اعتراض خود را جهت بررسی هیئت مرکزی گزینش که مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر مرحله دوم است به هسته گزینش تحویل داده و هسته ملزم به ارسال آن به هیئت می باشد.
آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۹