آشنایی با گزینش

تعداد بازدید:۴۸

​​​​​​

 • کلیّات :

  در راستای جذب نیروهای شایسته و صالح برای نظام اداری کشور و همچنین به منظور اجرای فرمان مورخ 15/10/61 رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و ایجاد وحدت رویه و اعمال سیاست واحد در گزینشهای سراسر کشور قانون تسّری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به سایر وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی در تاریخ 9/2/75 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب آئین نامه اجرایی قانون مذکور در تاریخ 11/7/77 جهت اجرا به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها مؤسسات دولتی و… ابلاغ گردید. بر اساس بند 2 از ماده 10 قانون گزینش بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیّت اشتغال (به تحصیل یا استخدام) بعهده گزینش بوده و همچنین طبق ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون گزینش امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی ( پیمانی قراردادی ، روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحدة قانون تسّری و ماده 2 قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش کشور و آئین نامه اجرایی آن خواهد بود.

   

  ارکان گزینش کشور عبارتند از:

   

  1-      رئیس جمهور

  2-       هیأت عالی گزینش

  3-       هیأت های مرکزی گزینش

  4-      هسته های گزینش

   

  تشکیلات گزینش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی :

   

  الف) هیأت مرکزی گزینش:

  هیأت مرکزی گزینش بعنوان مرجع گزینش وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می باشد و اعضای هیأت مذکور که با حکم دبیر هیأت عالی گزینش منصوب می شوند عبارتند از:

   

  1-      نماینده وزیر

  2-      نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  3-      نماینده هیأت عالی گزینش

   

  هیأت مرکزی گزینش دارای یک دبیر می باشد که با پیشنهاد اعضاء هیأت مرکزی و حکم دبیر هیأت عالی گزینش به مدت 4 سال منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است . تغییر دبیر با تصویب هیأت عالی خواهد بود.

   

  ب) هسته های گزینش:

  هسته های گزینش در دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و ستاد مرکزی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مرکب از 3 تا 5 عضو بوده و توسط هیأت مرکزی گزینش تشکیل و اعضای آن به پیشنهاد هیأت مرکزی و پس از تأیید صلاحیت آنان از سوی هیأت عالی ، با امضاء دبیر هیأت مرکزی گزینش منصوب میشوند.

   

  هسته های گزینش دارای یک مدیر خواهند بود که با حکم دبیر هیأت مرکزی منصوب می شوند.

  هسته های گزینش انجام مراحل اجرایی گزینش متقاضیان استخدام دردانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور وهسته گزینش ستاد مرکزی در وزارت متبوع ،انجام مراحل گزینش متقاضیان استخدام در ستاد مرکزی وزارتخانه ، سازمان بیمه خدمات درمانی ، سازمان انتقال خون ، انستیتوپاستور انستیتوتغذیه و بیمارستان قلب را عهده دار می باشند.

   

  اهم وظایف هیأت مرکزی گزینش:

  اهم وظایف هیأت مرکزی گزینش طبق قانون گزینش کشور و آئین نامه اجرایی این قانون به شرح زیر می باشد:

   

  1. ایجاد ، تفکیک ، ادغام و انحلال هسته های گزینش طبق دستورالعملهای هیأت عالی گزینش

  2. بررسی و انتخاب اعضاء هسته های گزینش ، مسؤول و معاونین دبیرخانه ومعرفی به هیأت عالی گزینش

  3. رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدیدنظر

  4. اجرای مصوبات ، دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر امور محوله که از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می گردد.

  5. ایجاد هماهنگی، آموزش، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته های گزینش و تهیه بخشنامه های مربوطه

  6. ارتباط و هماهنگی لازم با دستگاهها و مراجع ذیربط

  7. پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیأت مرکزی و هسته های گزینش تابعه به وزارت متبوع

  8. رسیدگی به تخلفات گزینشی ( عدم رعایت قانون گزینش) کارکنان هسته های گزینش

  9. ارزشیابی سالانه مسؤول و معاونین دبیرخانه هیأت و اعضای هسته های گزینش

   

  ساختار و تشکیلات هیأت مرکزی گزینش :

  در تاریخ 2/1/75 بر اساس آخرین اصلاحات در ساختار تفضیلی واحدهای تابعه ستاد وزارت متبوع اختصاص 33 ردیف به هیأت مرکزی گزینش و 9 ردیف به هسته مرکزی گزینش شماره یک و 8 ردیف به هستة مرکزی گزینش شماره 2 از طریق سازمان اموراداری و استخدامی تأیید و ابلاغ گردید.

  با توجه به سیاست کلی نظام درکوچک سازی ساختار اداری دولت ،طبق آخرین تعدیل انجام شده در ردیف های تشکیلاتی هیأت مرکزی ،تعداد ردیف های این هیأت وهسته های شماره 1و2 از 50 ردیف به 31 ردیف مستمر و7 ردیف موقت (#) تعدیل یافته است.چارت تشکیلاتی هیأت مرکزی و هسته های مرکزی شماره 1و2 بر اساس آخرین تغییرات درصفحه 5 درج شده است.

  لازم به ذکر است شرح وظایف پستهای سازمانی هیأت مرکزی و هسته گزینش منطبق با حدود وظایف و اختیارات هیأت های مرکزی و هسته های گزینش مصرح در قانون و آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور و دستورالعمل های مربوطه تهیه و تدوین گردیده است.

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۹